Đất đủ điều kiện đã có hệ thống đường sá và phân tách lô rõ ràng

Đất đủ điều kiện đã có hệ thống đường sá và phân tách lô rõ ràng

Đất đủ điều kiện đã có hệ thống đường sá và phân tách lô rõ ràng